Om het EU Ecolabel te verkrijgen voor uw product of uw dienst moet u de volgende stappen zetten:

Eerste stap: ga na of er voor uw product criteria zijn binnen het EU Ecolabel systeem

Producten en diensten verschillen onderling heel sterk, vandaar dat er per productgroep criteria opgesteld worden waaraan een product of dienst dient te voldoen om het EU Ecolabel te kunnen verkrijgen. Deze criteria vindt u per productgroep terug op de Europese EU Ecolabelwebsite. In artikel 1 van de criteria wordt steeds beschreven welke producten onder de scope vallen en dus in aanmerking komen om het EU Ecolabel te bekomen. Controleer of uw product binnen de scope van deze productgroep valt.

Tweede stap: dien een aanvraagdossier in bij de bevoegde nationale instantie

De fabrikant, de invoerder of de tussenhandelaar neemt contact op met de bevoegde nationale instantie. Hij verstrekt alle inlichtingen en testresultaten die nodig zijn om te bewijzen dat zijn producten voldoen aan de criteria inzake milieu en prestaties. In de criteriadocumenten wordt per criterium aangegeven welk bewijsstuk vereist is. Per productgroep werd door de Europese Commissie ook een “User Manual” opgesteld. Deze vormt een leidraad bij het indienen van uw dossier. Ook deze is via de Europese EU Ecolabelwebsite te downloaden.

Naast het aanvraagdossier dat wordt ingediend bij de bevoegde nationale instantie moet de aanvraag ook online geregistreerd worden in het programma E-cat van de Europese Commissie. Meer inlichtingen over dit programma vindt u hier (step 2: Register your goods or service in the online EU Ecolabel catalogue (ECAT)).

Ontdek hier (step 1: contact your competent body) bij welke nationale instantie u het EU Ecolabel dient aan te vragen.

Derde stap: de evaluatie en toekenning

De bevoegde nationale instantie onderzoekt de aanvraag. Als de criteria inzake milieu en prestaties worden gerespecteerd, wordt het EU Ecolabel toegekend en wordt een contract opgemaakt tussen de bevoegde nationale instantie en de aanvrager. U krijgt hierbij ook een specifiek licentienummer toegekend.

Indien de aanvrager dit wenst, kan de nationale bevoegde instantie ook een certificaat opmaken. Dit kan door de aanvrager opgehangen worden of kopieën ervan kunnen mee verstuurd worden met bvb. offertes.  

Het EU Ecolabel is vervolgens geldig zolang de criteria van kracht blijven en het product of dienst de criteria blijven respecteren. Meestal worden de criteria om de 5 à 8 jaar herzien zodat rekening kan worden gehouden met de laatste innovaties.

Meer info vindt u in de rubriek veelgestelde vragen en in dit document.

Tot wie moet u zich wenden? 

Wij raden u aan om, voordat u een aanvraag indient, u eerst te wenden tot de Belgisch bevoegde instantie: het Belgisch comité voor de toekenning van het EU Ecolabel. Zij kunnen u meer uitleg geven i.v.m. de criteria en het aanvraagproces.