In eerste instantie controleert de bevoegde instantie vooraleer het EU Ecolabel toegekend wordt of het product of de dienst aan de criteria voor het EU Ecolabel voldoet. Bij elk criterium wordt in de paragraaf “beoordeling en controle” beschreven op welke manier de aanvrager moet aantonen dat zijn product of dienst aan dit criteria voldoet. Deze bewijsstukken worden door de bevoegde instantie gecontroleerd. Indien de bevoegde instantie dit nodig acht, kan zij aanvullende documentatie vragen.

Wanneer het EU Ecolabel toegekend wordt, wordt een contract afgesloten met de aanvrager waarin de voorwaarden tot het gebruik van het EU Ecolabel vast liggen. Indien de bevoegde instantie van oordeel is dat de aanvrager handelt in strijd met een van de gebruiksvoorwaarden of bepalingen van dit contract, dan kan de verleende vergunning voor het gebruik van het EU Ecolabel geschorst of ingetrokken worden.

Jaarlijks worden ad random een aantal inspecties uitgevoerd bij de licentiehouders. Inspecteurs van de federale leefmilieu inspectie controleren of de producten nog steeds aan de criteria van het EU Ecolabel voldoen en of de aanvrager alle eventuele wijzigingen die hij doorvoerde aan zijn producten doorgaf aan de bevoegde instantie. De licentiehouder is immers verplicht alle wijzigingen die hij aan zijn product aanbrengt door te geven aan de bevoegde instantie, zelfs wanneer deze de criteria van het EU Ecolabel niet beïnvloeden.

Naast deze jaarlijkse ad random controle kunnen ook inspecties uitgevoerd worden op basis van klachten of op basis van vermoedens van non-conformiteit met de criteria of de gebruiksvoorwaarden van het EU Ecolabel.

Tevens controleert de bevoegde instantie regelmatig het gebruik van het EU Ecolabel logo op websites. Meer info in verband met het gebruik van het logo vindt u hier.